تکیه معاون الملک – کرمانشاه

[ad_1]


یکی از بناهای بجا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه که کاشیهای منحصربفردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز می کند.ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ک‍ه‌ در ب‍‍اف‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، در م‍ح‍ل‍ه‌ ‌آب‍ش‍ور‌ان‌ ق‍دی‍م‌ و در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ی‍د حد‌اد ‌ع‍‍ادل‌ و‌اق‍‍ع‌ شده‌ ‌اس‍ت‌ در س‍‍ال‌ 1320‌ه‍ج‍ر‌ی ق‍م‍ر‌ی ت‍وس‍ط ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ م‍‍ع‍ی‍ن‌ ‌ال‍ر‌ع‍‍ای‍‍ا (پ‍در م‍‍ع‍ی‍ن‍‍ی کرم‍ان‍ش‍ا‌ه‍‍ی ، ش‍‍ا‌ع‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رگ‍ز‌ار‌ی م‍ر‌اس‍م‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی ب‍ن‍‍اش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *