دهم خرداد 1374 – افتتاح اولین خط تولید نیمه صنعتی "سیلیکون" در کرج

[ad_1]


دهم خرداد 1374 – افتتاح اولین خط تولید نیمه صنعتی “سیلیکون” در کرج


دهم خرداد 1374 – افتتاح اولین خط تولید نیمه صنعتی “سیلیکون” در کرج

دهم خرداد 1374 – اولین خط تولید نیمه صنعتی سیلیکون کشور در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری، افتتاح می شود.


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3468249


تاریخ خبر:
9:54 10/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

هفتم خرداد 1359 – افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

[ad_1]


هفتم خرداد 1359 – افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی


هفتم خرداد 1359 – افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3468239


تاریخ خبر:
8:31 07/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه سینمایی توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری

[ad_1]


چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه سینمایی توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری


چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه سینمایی توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3467681


تاریخ خبر:
8:26 04/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه نقاشی روی شیشه توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری

[ad_1]


چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه نقاشی روی شیشه توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری


چهارم خرداد 1377 – افتتاح موزه نقاشی روی شیشه توسط حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3467719


تاریخ خبر:
8:26 04/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

سوم خرداد 1361- سالروز آزادسازی خرمشهر

[ad_1]


سوم خرداد 1361- سالروز آزادسازی خرمشهر


سوم خرداد 1361- سالروز آزادسازی خرمشهر


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3467240


تاریخ خبر:
8:44 03/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

اول خرداد ماه 1362 – شهادت سردار پاسدار محمد بروجردی

[ad_1]


اول خرداد ماه 1362 – شهادت سردار پاسدار محمد بروجردی


اول خرداد ماه 1362 – شهادت سردار پاسدار محمد بروجردی


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3467659


تاریخ خبر:
9:54 02/03/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

27 اردیبهشت 1374 – افتتاح مرکز ارتباطات ماهواره ای بومهن

[ad_1]


27 اردیبهشت 1374 – افتتاح مرکز ارتباطات ماهواره ای بومهن


27 اردیبهشت 1374 – افتتاح مرکز ارتباطات ماهواره ای بومهن

ایرنا – تهران – 27 اردیبهشت 1374 – آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری، مرکز ارتباطات ماهواره ای بومهن در استان تهران را افتتاح می کند.*18*14


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3455221


تاریخ خبر:
9:13 27/02/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

25 اردیبهشت 1369 – سفر بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان به ایران

[ad_1]


25 اردیبهشت 1369 – سفر بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان به ایران


25 اردیبهشت 1369 – سفر بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان به ایران


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3455001


تاریخ خبر:
8:51 25/02/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع

24 اردیبهشت 1375- مراسم افتتاح راه آهن تاریخی مشهد – سرخس – تجن

[ad_1]


24 اردیبهشت 1375- مراسم افتتاح راه آهن تاریخی مشهد – سرخس – تجن


24 اردیبهشت 1375- مراسم افتتاح راه آهن تاریخی مشهد – سرخس – تجن


عکس: آرشيو ايرنا


کد خبر:
3454850


تاریخ خبر:
9:0 24/02/1396

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_11_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

[ad_2]

لینک منبع